LLEGEIXI ATENTAMENT LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de Blue Planet, amb ganes de donar un servei complert manifesta el seu compromís de donar valor als seus clients i partir d’un servei de subministrament, manteniment e higienització de fonts d’aigua mineral natural i aigua tractada, amb una estratègia d’oferir les necessitats específiques de cada un dels nostres clients, ja siguin empreses, col·lectius, o particulars per aconseguir la seva satisfacció plena.

Amb clara orientació a clients, l’esforç diari per fer la feina ben feta i recolzats per el sistema de gestió de qualitat, els serveis de Blue Planet tenen un preu competitiu, amb les necessitats i expectatives detectades dels clients i els reglaments vigents establerts, mantenint d’aquesta manera el seu lloc actual al mercat, ampliant-lo mitjançant un creixement continuat, satisfent les necessitats dels seus clients i fidelitzant-los.

Per això, Blue Planet es compromet amb la millora continua dels nostres serveis en el marc de la norma ISO 9001 tenint en compte l’anàlisi de les parts interessades tant internes (gerència, personal) com externes (clients, proveïdors, administració, i la societat en general) amb l’interès de complir els requisits i expectatives dels seus clients.

La direcció de Blue Planet, també pren el compromís de dotar a la organització de la infraestructura i mitjans tècnics necessaris per poder oferir els seus serveis amb el grau de qualitat establert, així com de posar a l’abast de l’organització l’equip humà necessari, proveint-lo amb la formació adequada a fi de que en el marc de qualitat implantat, el servei compleixi els requeriments, tant els marcats per els clients com els establerts legalment.

Blue Planet trasllada a tot el seu equip humà l’interès de que la QUALITAT sigui l’objectiu comú de tots per la realització del servei en qualsevol fase del procés. Així com, la MILLORA CONTINUA ha de ser el valor decisiu per l’evolució de l’empresa.

Amb tot això, la direcció de Blue Planet comunicarà anualment el pla d’objectius que es vol assolir dins del marc del sistema de gestió de la qualitat (SGC). Com a eines de seguiment i de compliment s’utilitzaran les auditories internes i revisions per la direcció que avaluaran el grau de compliment.

La direcció de Blue Planet, mitjançant aquesta declaració d’intencions manifesta el seu compromís en complir les disposicions recollides en el nostre Sistema de de Qualitat i en aquesta política de Qualitat.

Direcció General

MARC PARERA

19 de Febrer 2019